Kutsu Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokoukseen

Herättäjä-Yhdistys ry:n vuoden 2022 vuosikokous pidetään perjantaina 1.7.2022 klo 15.30 Joensuun seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 28. Jäsenyyden tarkistus klo 14.30–15.30.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.


Vuosikokouksen esityslista:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan tilintarkastaja
 10. valitaan seuraavan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta
 11. kokouksen päättäminen

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus

Herättäjä-Yhdistyksen hallitus


Vaalien valmistelukunnan esitykset vuosikokoukselle
Vaalien valmistelukunta esittää, että vuosikokouksessa 2022 Herättäjä-Yhdistyksen erovuoroisten hallituksen jäsenten vaalissa hallitukseen valitaan Minna Kettunen, Tapani Rantala ja Outi Uusimäki.

Tilintarkastusyhteisöksi esitetään valittavaksi Ernst & Young.


Vaalien valmistelukunta