Yhä useampi nuori tarvitsee apua
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhä useampi nuori tarvitsee apua

Hissin ovet avautuvat suoraan Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos- nuorten palvelukeskukseen. Vastassa on toimintakeskuksen työntekijä Heidi Harju.

Hän ohjaa neljänä päivänä viikossa matalan kynnyksen ryhmää, jossa on 8–9 nuorta iältään 17–25 vuotiaita.

– Aluksi pyritään siihen, että nuori kävisi ryhmässä kerran viikossa. Ensimmäisenä tavoitteena on palauttaa päivärytmi nuoren elämään. Vähitellen käyntikertoja lisätään nuoren jaksamisen ja tavoitteiden mukaan.

Toisena tavoitteena on ryhmässä oleminen, sosiaalisten taitojen uudelleen oppiminen. Nuorten kanssa suunnitellaan yhdessä ryhmän toimintaa. Kokoontumisten teemoja ovat esimerkiksi fyysinen- ja psyykkinen terveys, asuminen ja vapaa-aika.

– Tänään meillä oli Helsingin Diakonissalaitoksen valmentavan koulutuksen info. Huomenna teemme yhdessä koulutukseen pyrkivien kanssa hakukaavakkeita, Heidi kertoo.

Joka päivä ryhmässä valmistetaan ateria ja syödään yhdessä. Liikunta ja musiikki kuuluvat myös ryhmän toimintaa sekä ajankohtaan sopivat hommat, kuten keväällä yrttien viljely. Ikkunalaudalla oleva yrttiviljelmä onkin hyvässä kasvussa ja satotoiveet jo korkealla!

Nuoret ohjautuvat ryhmään eri teitä, esimerkiksi Vamos Etsivä nuorisotyön-, nuorisoasemien-, koulujen, työvoimatoimistojen- ja avohoidon kautta.

Uusia polkuja koulutukseen ja työelämään

Vamos- toiminta alkoi etsivänä nuorisotyönä vuonna 2008 opetusministeriön rahoittamana kolmivuotisena projektina. Monimuotoinen työ jatkuu Helsingin Herttoniemessä. Saman katon alla ovat toimipisteet etsivälle työlle, toimintakeskukselle, starttityöpajalle ja työllistämishankkeelle. Tiloissa päivystävät myös terveyskeskuksen lääkäri ja sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä.

Esitteessä Vamos tiivistää toimintansa näin:

Luomme jokaiselle nuorelle katkeamattoman ja jatkuvan palvelupolun, jossa hän voi kulkea palvelusta toiseen tuen ja avun tarpeensa mukaisesti. Kannustamme nuorta ottamaan vastuun omasta elämästään.

Heidi aloitti Vamoksen etsivässä työssä vuonna 2010 ja nyt hän on toimintakeskuksen ohjaajana. Nuorten ongelmat ovat hänen mielestään monimutkaistuneet ja syventyneet, kun avun saanti on pitkittynyt. Tällä hetkellä etsivään nuorisotyöhön jonottaa yli sata nuorta.

Vamos- toiminnassa on kartoitettu asiakkaina olleista nuorista seuraavat profiilit: pienellä tuella autettavat -, paljon tukea tarvitsevat - ja kotiin syrjäytyneet nuoret.

– Kotiin syrjäytyneitä nuoria on pääkaupunkiseudulla enenevässä määrin. Etsivässä työssä työparit pyrkivät löytämään nuoria, jotka eivät ole itsenäisesti hakeutuneet koulutukseen tai työelämään. Etsivän työn piiriin nuoret tulevat omasta halustaan.

Osa näistä nuorista on syrjäytynyt omaan asuntoonsa, toiset vanhempiensa luo, jolloin tukea tarvitsee koko perhe. Ongelmat heijastuvat yleensä masentuneisuutena, päivärytmin puuttumisena sekä puutteellisina sosiaalisina taitoina. Aikaa kulutetaan yleensä netissä.

– Taustalla on usein koulukiusaaminen tai perheen sisäiset hoitamattomat ongelmat. Emme tee varsinaisesti perhetyötä, mutta keskustelemme vanhempien kanssa ja ohjaamme heitä verkoston muille tahoille.

Paljon tukea tarvitsevien nuorten ongelmiin liittyvät syrjäytyminen, päihde- ja mielenterveysongelmat, rikollisuus, talousongelmat ja asunnottomuus. Nuoret ovat jo varhaisessa vaiheessa alkaneet jäädä vaille apua ja huolenpitoa. Palvelujärjestelmän tarjoama tuki on ollut riittämätöntä tai se ei ole vastannut tarpeisiin.

– Nuorilta puuttuu enenevässä määrin peruskoulun todistus. Monien ongelmien keskellä solmuja yritetään ratkoa pikavipeillä.

Yhteiskunnan palvelujen pirstaloituminen tuntuu nuorista ylivoimaisen raskaalta. Heidi kertoo työntekijän lähtevän nuoren kanssa asioimaan ja joskus haetaan papereihin liitteitä ympäri kaupunkia

Miksi nuorten tarpeet ja tuki eivät kohtaa?

– Olemme huomanneet, että eri hallintokuntien, kuten sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston ja psykiatrisen poliklinikan välinen yhteistyö on vaikeaa. Meillä yhteistyö on itsestään selvää ja se toimii hyvin.

Heidi on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hänellä on työkokemusta myös ensikodista. Työmenetelmillä on hänen mielestään merkitystä. – Ikivanhat työtavat vaatisivat monilla aloilla päivitystä. Vamoksessa työtä tehdään kehittävällä otteella, työryhmämme on sitoutunutta ja motivoitunutta.

Huolestuttavaa on se, että nuori on saanut elämänsä aikana neuvolan, koulun ja lastensuojelun palveluja, mutta tukijärjestelmä ei ole tavoittanut nuorta.

Heidi nostaa esiin myös koulutuspaikkojen puutteen. Peruskoulun päättymisen nivel-kohtaan pitäisi saada ohjausta ja tukea sitä tarvitseville nuorille. Tarvetta olisi opintoihin valmentavalle ohjaukselle.

– Yhteishaussa jäi vuonna 2011 Helsingissä 1000 nuorta ilman koulutuspaikkaa. Toisen asteen opiskelupaikkoja on liian vähän.

Myös asuntoja tarvittaisiin lisää. Heidin kokemuksen mukaan tarvetta olisi eriasteiselle tuetulle asumiselle.

– Jos nuoren luottotiedot ovat menneet, asuntoa on entistä vaikeampi saada. Asunnottomista nuorista suurin osa majailee kavereillaan.

Nuorta voidaan auttaa

Vamos- toiminnasta ollaan kiinnostuneita ja toimintamalliin on käyty tutustumassa laajasti. Vastaavaa palvelukokonaisuutta ei ole vielä muualla Suomessa.

– Vamos- toiminta on vaikuttavaa ja mielekästä. Nuori saa yhden katon alla kaikki palvelut. Koen pystyväni auttamaan nuorta, Heidi toteaa.

Tällä hetkellä raskain asia on se, että nuoria on yli sata jonottamassa etsivään työhön.

– Raha on kiven takana. Jos sitä olisi, lisäisin volyymia. Nuorten palvelukeskuksia olisi hyvä saada joka kaupunginosaan, Heidi sanoo.

Hän huomauttaa Vamoksen Etsivän työmuodon olevan myös edullista.

– Yhteiskunnalle koituu jokaisesta nuoresta iso säästö, joka saadaan tuupattua eteenpäin.

Johanna Sointula

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi