Virsikohtaiset perustelut SVUT:n päätökselle
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Virsikohtaiset perustelut SVUT:n päätökselle

 

22

Ruotsalaisten herrnhutilaisrunoilijoiden runsasta tuotantoa tarkasteltiin kokonaisuutena, koska toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät tarpeetonta päällekkäisyyttä. Tämän kärsimysvirren kaltaisia on kokoelmassa paljon (perustelu 1 b). Virsi ei erityisesti erotu Johan Holmbergin kokonaistuotannosta, ja se on yksi nykyisen kokoelman vähiten käytettyjä.

23

Ruotsalaisten herrnhutilaisrunoilijoiden runsasta tuotantoa tarkasteltiin kokonaisuutena, koska toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät päällekkäisyyttä (perustelu 1 b). Virsi ei erityisesti erotu Lars Nybergin kokonaistuotannosta, ja sävelmä on Siionin virsien perinteelle vieras. Virsi on yksi nykyisen kokoelman vähiten käytettyjä.

25

Uudistustyössä karsitaan Jeesuksen suuhun laitettuja sitaatteja (perustelu 4 b). Virsi on myös vähäisessä käytössä. Johan Kahlilta jää kokoelmaan runsaasti tekstejä (perustelu 1 b), ja sävelmä säilyy useassa muussa virressä.

28

Ruotsalaisten herrnhutilaisrunoilijoiden runsasta tuotantoa tarkasteltiin kokonaisuutena, koska toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät päällekkäisyyttä (perustelu 1 b). Kärsimysvirret ovat määräänsä nähden vähäisessä käytössä (perustelu 1 c). Sävelmä säilyy Siionin virressä 63.

31

Muut samansisältöiset Siionin virret ovat sanoitukseltaan tätä virttä iskevämpiä ja runsaammassa käytössä. Virren sanoittaja Anders Odhelius on ruotsalaisia herrnhutilaisrunoilijoita, joiden tuotantoa on tarkasteltu kokonaisuutena (perustelu 1 b). Odheliuksen vahva kädenjälki ja virren sävelmä säilyvät muualla kokoelmassa.

32

Virsi ei erityisesti erotu Johan Holmbergin kokonaistuotannosta ja Siionin virsien kärsimysvirsistä. Toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät päällekkäisyyttä (perustelut 1 b ja 1 c). A-sävelmää ehdotetaan poistettavaksi Siionin virsien perinteelle vieraana, ja b-sävelmä säilyy useissa muissa virsissä.

33

Samansisältöisiä virsiä on kokoelmassa paljon. Virrellä ei ole persoonallista, oivaltavaa tai runollisesti itsenäistä sanomaa (perustelu 1 a). Virsi on vähäisessä käytössä. Siionin virsien perinteelle vieras sävelmä on osaltaan vähentänyt virren käyttöä.

41

Uudistustyössä karsitaan Jeesuksen suuhun laitettuja sitaatteja (perustelu 4 b). Vanhahtava ilmaisu morsiusmystiikkaviittauksineen ei käänny luontevasti nykykieleen (perustelu 2 b). Virren sävelmä on yksipuolinen, saman juurisävelmän musiikillisesti mielenkiintoisempia toisintoja on muualla kokoelmassa.

44

Paimen ja lampaat -kuvasto toistuu kokoelmassa usein (perustelu 1 a). Virsi on yksi nykyisen kokoelman vähiten käytettyjä. Sävelmä säilyy muissa virsissä.

51

Ruotsalaisten herrnhutilaisrunoilijoiden runsasta tuotantoa tarkasteltiin kokonaisuutena, koska toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät päällekkäisyyttä (perustelu 1 b). Kärsimysvirsiä kokoelmassa on paljon (perustelu 1 a). Sävelmä säilyy muissa virsissä.

60

Virsi on ylhäältä päin osoitteleva sekä uskonnolliseen omahyväisyyteen ja toisten tuomitsemiseen taipuva (perustelu 4 a). Uudistustyössä karsitaan Jeesuksen suuhun laitettuja sitaatteja (perustelu 4 b). Virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy muissa virsissä.

61

Herättelevässä virressä korostuvat sinä-muotoinen syyttely, tuomitsevuus ja ehdottomuus.  Voimakas maailmakielteisyys, ulkokohtainen syntikäsitys ja ehdoton jako maailman ja uskonyhteisön välillä ovat virren esittämässä muodossa vierasta nykyherännäisyydessä (perustelu 4 a). Virsi on kokoelman vähiten veisattuja. Sävelmä säilyy sekä virsikirjassa että Siionin virsissä.

62

Uudistustyössä karsitaan Jeesuksen suuhun laitettuja sitaatteja (perustelu 4 b). Syyttelevä sinä-muoto sisältää uhkailua ja pelottelua (perustelu 4 d). Johan Holmbergin tuotannossa herätteleviä ajatuksia on myös nöyremmin ilmaistuna. Virsi on yksi nykyisen kokoelman vähiten käytettyjä. Sävelmä säilyy niin Siionin virsissä kuin virsikirjassa.

64

Virren kieli on vanhahtavaa ja kielikuvat vaikeasti aukeavia. Samansisältöisiä virsiä on kokoelmassa paljon (perustelut 1 a ja 2 a). Virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy virressä 183.

78

Johan Holmbergin virsiä on tarkasteltu kokonaisuutena päällekkäisyyden karsimiseksi (perustelu 1 b). Siionin virsissä on samansisältöisiä, mutta käytetympiä virsiä. Virttä veisataan vähän, ja sävelmä säilyy muualla kokoelmassa.

93

Virsi ei erityisesti erotu Anders Odheliuksen kokonaistuotannosta (perustelu 1 b), eikä sen runsas kielikuvasto muodosta ehjää kokonaisuutta (perustelu 2 b). Virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy muualla kokoelmassa.

95

Virren ajatus säilyy tunnetumman virren 166 mukana (perustelu 1 a). Virsi on vähäisessä käytössä. Sävelmä sekoittuu helposti muiden toisintojen kanssa.

111

Ehtoollisvirren käyttö seuroissa ja kotona on vähäistä (perustelu 3 b). Messussa runsaasti käytetty virsi säilyy virsikirjassa. Tekstijaosto huolehtii ehtoollisen sakramentin ja teologian säilymisestä Siionin virsien kokonaisuudessa ja palauttaa tarvittaessa tämän virren muokattavaksi. Virren sävelmä on seuraliikkeen perinnölle vieras, mutta säilyy virsikirjassa.

119

Virsi ei erityisesti erotu Anders Odheliuksen kokonaistuotannosta (perustelu 1 b). Virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy virressä 236.

125

Samansisältöisiä virsiä on kokoelmassa paljon (perustelu 1 a). Sävelmän luonne on ristiriidassa varoittelevien ja pelottelevien sanoja kanssa (perustelu 4 d). Hakkaava rytmi ja lopun septimihyppy tekevät tuntemattomaksi jääneestä Enkeli taivaan -toisinnosta vieraan Siionin virsien perinteelle.

128

Itsetutkistelua on Siionin virsissä runsaasti. Odheliuksen tuotannossa se esiintyy tunnetumpana virsissä 63, 120 ja 133 (perustelut 1 a ja 1 b). Virsi on vähän veisattu, ja sävelmä säilyy muualla Siionin virsissä.

130

Virsi ei nouse erityisenä esiin Johan Kahlin runsaasta tuotannosta, jota on tarkasteltu kokonaisuutena. Virsi on vähäisessä käytössä. Virren sanoma ja sävelmä säilyvät muualla Siionin virsissä (perustelut 1 a ja 1 b).

132

Virren aihe on Siionin virsissä yleinen. Myös tuhlaajapoikakuvasto säilyy, parhaiten virressä 67 (perustelut 1 a ja 4 d). Virttä on veisattu vähän. Suositumpaa savolaista toisintoa (SV 94) muistuttava mikkeliläinen toisinto ei ole juurtunut käyttöön ja se poistetaan.

141

Tämän virren Kristus-keskeisyys ja itsetutkistelu ovat Siionin virsien keskeisiä aineksia, mutta virttä on veisattu harvoin (perustelu 1 a). Virttä voidaan hyödyntää tekijän toista virttä (SV 148) uudistettaessa. Sävelmä säilyy muualla kokoelmassa.

149

Virren sanoma säilyy Lars Nybergin muissa virsissä (perustelut 1 a ja 1 b). Virsi on vähäisessä käytössä. Tekstin ja sävelmän rytmisessä yhteensopivuudessa on puutteita.

158

Ruotsalaisten herrnhutilaisrunoilijoiden runsasta tuotantoa tarkasteltiin kokonaisuutena, koska toistuvat teemat ja ilmaisut synnyttävät päällekkäisyyttä. Tämä virsi ei erityisesti erotu Johan Holmbergin tuotannosta (perustelu 1 a ja 1 b), ja sitä on veisattu vähän.

163

Uudistustyössä karsitaan Jeesuksen suuhun laitettuja sitaatteja (perustelu 4 b). Samansisältöisiä virsiä kokoelmassa on runsaasti (perustelut 1 a ja 1 b). Virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy muissa virsissä.

164

Uudistuksen yhteydessä karsitaan kokoelmasta herännäisyydelle vieraita, uskonnollisesti omahyväisiä ja ylhäältäpäin osoittelevia virsiä (perustelut 4 a, 2 b ja 4 c). Wilhelmi Malmivaaran muut virret ovat lohdullisempia. Tämä virsi on vähäisessä käytössä, ja sävelmä säilyy muissa virsissä.

165

Virsi sisältää voimakkaan ”maailman” ja ”uskonyhteisön” jaon korostamalla ulkoisiin muotoihin liittyvää syntikäsitystä (perustelut 4 a ja 4 c). Virsi on jäänyt vähäiselle käytölle. Sävelmä säilyy muissa virsissä.

198

Kodin virreksi mielletyssä virressä koti mainitaan vain ensimmäisessä säkeistössä. Sisältö ei puolla säilyttämistä, sillä vastaavia ajatuksia löytyy Odheliuksen muista virsistä (perustelut 1 a, 1 b ja 2 a). Uudistuksen yhteydessä kokoelmaan haetaan uusia kodin virsiä. Sävelmä on Siionin virsien perinteelle vieras.

214

Virren käyttötarkoitus on epäselvä (perustelu 2 a). Hankala sävelmä ei ole juurtunut käyttöön. Virsi jää kokonaisuudessaan vieraaksi Siionin virsien perinteelle.

234

Iltavirret ovat, tätä lukuun ottamatta, runsaassa käytössä. Virren sisällössä korostuu poikkeuksellisen ankara itsekritiikki. Samansisältöisiä ajatuksia on Johan Kahlin muissa virsissä (perustelut 1 a, 1 b ja 4 d). Sävelmän luonne ei tue alkusäkeistöjen sanomaa. Sävelmä säilyy muissa virsissä.

262

Virsi laittaa sanoja Jumalan suuhun (perustelu 4 b). Virsi tyytyy käskyjen jäsentymättömään luetteloimiseen ilman Siionin virrelle ominaista tekstin monitasoisuutta (perustelu 2 c). Uudistustyössä pyritään löytämään kokoelmaan virsiä, joissa avattaisiin käskyjen sisältöä syvällisemmin. Sävelmä säilyy muissa virsissä.

264

Samansisältöisiä virsiä on kokoelmassa paljon (perustelut 1 a ja 3 b), ja tämä virsi on vähäisessä käytössä.

267

Samasta teemasta on runsaammin käytettyjä virsiä (perustelut 1 a ja 3 b). Sävelmä säilyy muissa virsissä.

270

Virren yksiulotteinen näkökulma ja lähinnä toisiin kohdistuva pettymys poikkeavat Siionin virsien monitasoisesta perinteestä (perustelut 1 b, 2 c ja 3 b). Sävelmä vaatisi säestyksen eikä pelkkä melodia toimi tällaisenaan seuraveisuussa. Nuorten suosima virsi löytyy Nuoren seurakunnan veisukirjasta.

271

Samansisältöisiä virsiä on kokoelmassa paljon. Virren sisällössä korostuu poikkeuksellisen ankara itsekritiikki (perustelut 1 a ja 4 d). Virren sävelmä on vaikeasti opittava.

273

Oman huonouden tunnustaminen on runsaasti käytetty aihe Siionin virsissä (perustelut 1 a ja 4 d). Virsi ei tuo kokoelmaan varsinaisesti mitään uutta.

285

Virsi muistuttaa sanoiltaan ja sävelmältään Siionin virttä 15, joka on jo vakiinnuttanut asemansa kokoelmassa (perustelut 1 a ja 3 b).

296

Aabrahamin tarinan tulkinta nykyaikaan ei avaudu kovin helposti (perustelut 2 a ja 2 b). Myös virren sävelmä on jäänyt vieraaksi.

299

Siionin virsissä on useita käyttöön vakiintuneita ruokavirsiä. Tämä virsi on jäänyt vähän veisatuksi (perustelut 1 a ja 3 b). Osasyynä vähäiselle käytölle on Siionin virsien perinteelle vieras ja erityisesti tahtilajin vaihdoksen takia hankalasti opittava sävelmä.

307

Kielikuvia laivasta, myrskystä ja meren kuohuista on käytetty runsaasti muissa Siionin virsissä (perustelut 1 a ja 3 b). Myös virren sävelmä on osoittautunut hankalasti omaksuttavaksi.

Päivitetty 9.6.2010

Tapahtuu
Pe 8.12.–9.12.
Miesten adventtitapaaminen Kainuun opistolla. Lisätietoja.
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja (kelaa sivun alalaitaan)
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi