Yhdistyksen säännöt
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Herättäjä-Yhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 8.7.2016 ja Patentti- ja rekisterihallituksessa syyskuussa 2016.


1 §

Nimi ja kotipaikka

7 § Tilikausi ja tilintarkastus
2 § Tarkoitus ja toiminta 8 § Yhdistyksen kokousten koolle-kutsuminen
3 §

Jäsenet

9 § Yhdistyksen kokoukset
4 §

Paikallisosastot ja alueet

10 § Vuosikokous
5 § Hallitus 11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen    

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Herättäjä-Yhdistys ry, ja kotipaikka on Lapuan kaupunki.

Alkuun


2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

       
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän hoitamiseksi rohkaisten ihmisiä elämään kristittyinä.
Yhdistys toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. tukee seurojen järjestämistä ja Siionin virsien käyttöä;
 2. järjestää vuosittain herättäjäjuhlat yhdessä paikallisten järjestäjien kanssa;
 3. tekee valtakunnallista nuoriso- ja opiskelijatyötä järjestämällä tapahtumia, rippikouluja, koulutusta sekä tukemalla nuorten ja opiskelijoiden seuratoimintaa;
 4. tekee yhteistyötä herännäisopistojen kanssa sivistys- ja kasvatustyössä;
 5. osallistuu toiminnallisesti ja taloudellisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan;
 6. toimii yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa
 7. järjestää opintotoimintaa ja tukee herännäisyyttä käsittelevää tieteellistä tutkimustyötä;
 8. harjoittaa aatteellista julkaisu- ja kustannustoimintaa;
 9. omistaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoloita:
 10. toimii taustayhteisönä yhdistystä lähellä olevissa säätiöissä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. kerätä kolehteja;
 2. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 3. harjoittaa aatteellista työtä tukevaa kustannus- ja kannatustuotteiden myyntiä
 4. omistaa kiinteää omaisuutta;
 5. omistaa yhtiöitä
 6. toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan

Alkuun

 

3§ JÄSENET

 

Alle 24-vuotiaat voivat liittyä yhdistyksen nuorisojäseniksi, yli 24-vuotiaat aikuisjäseniksi sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö yhteisöjäseneksi.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Vuosikokous päättää vuosittain jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta. Nuorisojäsenen jäsenmaksu on enintään puolet aikuisjäsenen jäsenmaksusta. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on kaksikymmenkertainen aikuisjäsenen jäsenmaksu.

Aiemmin voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti vakinaisiksi jäseniksi liittyneiltä ei peritä vuosittaista jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
 
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on jätetty maksamatta kahtena perättäisenä vuotena.

Alkuun

 

4 §  PAIKALLISOSASTOT JA ALUEET

 

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joiden tehtävänä on edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa paikallisella tasolla. Hallitus hyväksyy paikallisosastoille ohjeet.

Yhdistyksen alueellisen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten voidaan muodostaa aluetoimikuntia. Hallitus hyväksyy aluetoimikunnille ohjeet.

Alkuun

 

5 §   HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Alkuun

 

6 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolle hallitus antaa siihen erikseen henkilökohtaisen oikeuden.

Alkuun

 

7 §   TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksessä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle toukokuun 15. päivään mennessä.

Alkuun

 

8 §   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ilmestyvässä Hengellisessä Kuukauslehdessä.

Alkuun

 

9 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kesä-heinäkuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa  (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Alkuun

 

10 §   VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja
 10. valitaan seuraavan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Mikäli kaksikymmentäviisi (25) yhdistyksen jäsentä yhdessä haluavat saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on heidän siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä

Alkuun

 

11 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Tullakseen voimaan yhdistyksen purkamista koskeva päätös on käsiteltävä toisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä vähintään 30 päivää myöhemmin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kristilliseen kasvatustyöhön ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tekemään lähetystyöhön viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Alkuun

 

Hyväksytty Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Vantaalla 8.7.2016.

 


pdf liite

Herättäjä-Yhdistys ry:n säännöt
Tapahtuu
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
Pe 2.3.–4.3.
Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi