Päätoimikunta 23.3.2013
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote päätoimikunnan kokouksen päätöksistä 23.3.2013

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta kokoontui 23.3.3013 Lapualla Wanhassa Karhunmäessä. Kokouksen asialistalla olivat vuosikokoukselle esitettävä asiat: Herättäjä-Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012, sääntöuudistus, vuosikokouksen esityslista ja esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2014. Asialistalla olivat näiden lisäksi Vantaan herättäjäjuhlien 2016 järjestämissopimus, nuorisotyön kehittämishanke, musiikkitoimikunnan kustannusesitys koko perheen iltalaulut äänitteestä ja työsuojelutoimikunnan valmistelemat ohjeet työpaikan varhaisen tuen mallista ja päihdeongelmien käsittelyn periaatteista.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi

Herättäjä-Yhdistys vietti 100-vuotisjuhlaa kertomusvuonna 2012. Juhlavuosi näkyi yhdistyksen kaikilla työaloilla. Juhlavuoden aikana järjestettiin mm. useita valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia, julkaistiin juhlakirja ja Hengellisen Kuukauslehden juhlanumero. Juhlavuosi vaikutti myönteisesti Herättäjä-Yhdistyksen taloudelliseen tulokseen: tilikauden 2012 tulos oli +81 641 € (Vuonna 2011 tulos oli -152 106€). Tulokseen merkittävään paranemiseen vaikuttivat vapaaehtoiskannatuksen lisäksi mm edellistä vuotta parempi herättäjäjuhlatulos, kirkkohallituksen myöntämät kaksi virallista kolehtia ja saadut testamenttilahjoitukset. Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan kesäkuussa kokonaisuudessa Herättäjä-Yhdistyksen jäsenille lähetettävässä Yhteen hiileen lehdessä.

Ehdotus uusiksi säännöiksi lähetään ennakkotarkastukseen

Päätoimikunta hyväksyi asettamansa valmisteluryhmän esityksen Herättäjä-Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Sääntömuutokset lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkastukseen. Mikäli ennakkotarkastuksen tuloksena sääntömuutokset voidaan hyväksyä, viedään asia Haapajärvelle herättäjäjuhlille kokoontuvan Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi. Tällöin ehdotus uusista säännöistä julkaistaan jäsenille lähetettävässä Yhteen hiileen lehdessä kesäkuussa. Sääntömuutosten hyväksyminen vuosikokouksessa edellyttää äänestyksessä ¾ osan äänten enemmistöä.

Ehdotuksessa esitetään muutoksia (kursiivilla) seuraaviin sääntöjen pykäliin:

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän hoitamiseksi rohkaisten ihmisiä elämään kristittyinä. Yhdistys toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Tukee seurojen järjestämistä ja Siionin virsien käyttöä; järjestää vuosittain herättäjäjuhlat yhdessä paikallisten järjestäjien kanssa; tekee valtakunnallista nuoriso- ja opiskelijatyötä järjestämällä tapahtumia, rippikouluja, koulutusta sekä tukemalla nuorten ja opiskelijoiden seuratoimintaa; tekee yhteistyötä herännäisopistojen kanssa sivistys- ja kasvatustyössä; osallistuu toiminnallisesti ja taloudellisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan; toimii yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa; järjestää opintotoimintaa ja tukee herännäisyyttä käsittelevää tieteellistä tutkimustyötä; harjoittaa aatteellista julkaisu- ja kustannustoimintaa; omistaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoloita; toimii taustayhteisönä yhdistystä lähellä olevissa säätiöissä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: Kerätä kolehteja; ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja; harjoittaa aatteellista työtä tukevaa kustannus- ja kannatustuotteiden myyntiä; omistaa kiinteää omaisuutta; omistaa yhtiöitä; toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet. Muutos: ainaisjäsenyys poistuu jäsenyyden muodoista. Ainaisjäseneksi liittyneet ennen sääntömuutosta säilyvät ainaisjäseninä.

4§ Paikallisosastot ja alueet: sääntöihin lisätään aluetoimikunnat

5 § Hallitus: Hallituksen (päätoimikunta) koko pienenee 12 jäsenestä 9 jäseneen, vuosittain jäsenistä erovuorossa on kolme ja kolmen vuoden toimikaudet rajattu kolmeen. Jäsenen toimikausi alkaa heti valinnasta päättäneen vuosikokouksen jälkeen. Pykälään tulisi siirtymäsäännös vuosille 2014-2016, jolloin hallituksen koko pienenisi vaiheittain.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus: kahden tilintarkastajan sijaan valitaan yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

10§ Vuosikokous: lisätään käsiteltäviin asioihin ”valitaan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta”

 

Vuosikokouksen esityslista hyväksyttiin ja jäsenmaksuja ehdotetaan korotettavaksi vuonna 2014

Haapajärvellä 8.7.2013 pidettävän Herättäjä-Yhdistys ry:n vuosikokouksen esityslista hyväksyttiin. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan Hengellisessä Kuukauslehdessä 6/2013 ja jäsenille lähetettävässä Yhteen hiileen lehdessä. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi päätoimikunnan ehdotus sääntöjen muuttamisesta, mikäli Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa ei ilmene mitään huomautettavaa.

Vuosikokoukselle esitetään vuoden 2014 vuosi- ja nuorisojäsenmaksujen korottamista 5 eurolla. Jäsenmaksuja on korotettu edellisen kerran vuonna 2008.

Vantaan herättäjäjuhlien 2016 järjestämissopimus hyväksyttiin

Herättäjä-Yhdistyksen ja Vantaan seurakuntayhtymän neuvottelema sopimus herättäjäjuhlien järjestämisestä Vantaalla vuonna 2016 hyväksyttiin. Sopimuksessa määritellään mm juhlien pääjärjestäjien - yhdistyksen ja yhtymän - vastuut ja tehtävät. Vantaan kaupungin kanssa pääjärjestäjät neuvottelevat erillisen kumppanuussopimuksen. Herättäjäjuhlat järjestetään Vantaalla 8-10.7.2016.

Varhaisnuorisotyön kehittämishanke käynnistyy pääsiäisen jälkeen

Päätoimikunta hyväksyi suunnitelman kehittämishankkeesta, jonka tarkoituksena on vahvistaa työtä varhaisnuorten hyväksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää mm herännäishenkistä varhaisnuorisotyötä valtakunnallisesti, parantaa varhaisnuorille tarkoitettua leiritoimintaa, käynnistää pyhäkoulutoimintaa ja tuottaa siihen materiaalia, luoda yhteyksiä muihin järjestöihin, opistoihin ja seurakuntien työntekijöihin ja tuottaa sisältöjä ja materiaalia, jotka tukevat kirkossamme tehtävää työtä varhaisnuorten hyväksi.

Hanke käynnistyy huhtikuun alusta 2013. Sen ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2014 syyskuun loppuun, jolloin arvioidaan sen hetkisiä tuloksia ja päätetään hankkeen jatkamisen toisesta vaiheesta, joka kestäisi vuoden 2015 elokuun loppuun. Hankkeen osa-aikaisena (50%) työntekijänä toimii pastori Minna Ruuttunen Helsingistä. Ruuttunen toimii hankkeen lisäksi Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteerinä (50%) Helsinki-Uusimaan alueella. Hanke rahoitetaan nuorisotyöhön osoitetusta testamenttilahjoituksesta. Päätoimikunnan seuraavaan kokoukseen valmistellaan tarkennettu suunnitelma hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta.

Löytyn ja Nuorvan äänite Koko perheen iltalaulut kustannetaan

Musiikkitoimikunnan esitys Jaakko Löytyn ja Mika Nuorvan Koko perheen iltalaulut äänitteen kustantamisesta hyväksyttiin. Tarkoituksena on tehdä rauhallinen, yhtä lailla perheen pikkuväkeä kuin aikuisiakin yötä kohti kuljettava levykokonaisuus. Äänite koostuu Siionin virsistä, Löytyn ja Nuorvan aikaisemmasta tuotannoista ja kuudesta uudesta laulusta. Äänite liittyy toiminnallisesti ja teemaltaan Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön Katso ihmistä vuosiaiheeseen. Äänite ilmestyy syksyllä 2013.

Varhaisen tuen malli ja ohjeet päihdeongelmien käsittelyn periaatteista työpaikalla hyväksyttiin

Herättäjä-Yhdistyksen työsuojelutoimikunnan valmistelemat esitykset työpaikalla oltavasta varhaisen tuen mallista ja ohjeet päihdeongelmien käsittelyn periaatteista hyväksyttiin. Varhaisen tuen mallilla tarkoitetaan työpaikan keinoja tukea työntekijän työkykyä. Ohjeet päihdeongelmien käsittelyn periaatteista sisältävät kaksi osaa. Ensimmäisessä määritellään työnantajan, esimiehen, työsuojelupäällikön ja –valtuutetun ja työntekijän vastuut mahdollisiin päihdeongelmiin puuttumisessa. Toinen osa sisältää käytännönohjeita menettelytavoiksi päihdeongelmatilanteissa.

Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikuntaan vuonna 2013 kuuluvat puheenjohtajana rehtori Jukka Hautala Ylivieskasta ja varapuheenjohtajana ekonomi Pekka Leskelä Espoosta sekä jäseninä pankinjohtaja Antto Joutsiniemi Oulunsalosta, rovasti Aku Keltto Ulvilasta, pastori Jaakko Linko Ylihärmästä (Kauhava), pastori Taina Manninen Kuusamosta, hum.kand Eetu Muilu Helsingistä, toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Vaasasta, nuorisotyönohjaaja Mauno Nivala Lahdesta, toimittaja Marjatta Pulkkinen Kiuruvedeltä, pastori Raili Pursiainen Kuopiosta ja rovasti TT Antti Vanhanen Lappeenrannasta. Toiminnanjohtaja Simo Juntunen toimii päätoimikunnan kokouksen esittelijänä ja sihteerinä.

Tapahtuu
Pe 15.12.
Klo 18
Uusin kirkkain sävelin -kuorokonsertti Oulunkylän vanhassa kirkossa. Lisätietoja
Pe 2.2.–4.2.
Seuraliikepäivät Aholansaaressa. Lisätietoja.
Su 18.2.
Klo 10.00
Siionin virsien juhlasunnuntai Kokkolassa. Lisätietoja
Pe 2.3.–4.3.2018
Lähde Herättäjä-Yhdistyksen matkalle Tallinnaan ja Taluun. Lisätietoja.
La 10.3.–11.3.2018
Talviveisuut Ylihärmässä. Lisätietoja.
La 14.4.–20.4.2018
Kevätretki Ylläkselle. Lisätietoja.
Aluetoiminta
(Valitse alue kartalta)
Aluekartta
Hengellinen Kuukaslehti
Pohjois-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lounais-Suomi Uusimaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Itä-Suomi